13P-Z4 Za Potokem, Semechnice

  • Obec Semechnice
  • Semechnice
  • 09/2019 - 09/2020
  • 13 983 484.92,- Kč
  • Dílo bylo provedeno řádně a odborně.
  • Zdeněk Bendzo, starosta obce Semechnice
13P-Z4 Za Potokem, Semechnice

Podrobné informace o zhotovení díla

Stavební firma V+V s.r.o., stavební a obchodní firma je dodavatelem díla: TI pro výstavbu RD v lokalitě „Za Potokem“ Semechnice“ a dle žádosti o dotaci k projektu s názvem 13P-Z4 Za Potokem, Semechnice.

13P-Z4 Za Potokem, Semechnice

Rozsah provedených prací

SO 01 — Čistírna odpadních vod (ČOV) a čerpací stanice (ČS)
Čistírna odpadních vod

Objekt SO 01 je spojení několika časti, které tvoři nedělitelný celek: vlastni čistírna odpadních vod, čerpací stanice a odtokové kanalizační potrubí (včetně betonových šachet, měrného objektu a zpětné klapky). Technologie čistírny odpadních vod navržena na 100 EO bude umístěna ve třech betonových kontejnerech o vnitřních půdorysných rozměrech 2x — 1,40 x 2,40 a 1x — 4,30 x 2,40 metru.

Aktivační nadrž (17,5 m3) bude zakryta odklopnou konstrukci, denitrifikační nádrž (7,5 m3) a kalojem (7,2 m3) se zakryje železobetonovou deskou.

SO 02
Splašková kanalizace

Celková délka splaškové gravitační stoky je 259 metrů, je použito potrubí PVC DN 250 SN 12. Součástí je 9 betonových šachet o průměru 1 metr.

SO 03
Dešťová kanalizace

Celková délka dešťové gravitační stoky je 290 metrů, je použito potrubí PVC DN 250 SN 12. Součástí je 9 betonových šachet o průměru 1 metr.

SO 04
Retenční nádrž

Retenční nadrž je navržena o půdorysných rozměrech 17,20 x 11,20 metru, a maximální hloubce 0,85 metru. Retenční nadrž je vybavena vtokovým a výustním objektem. K výustnímu objektu je přiřazena prefabrikována betonová šachta o průměru 1 metr (ŠRN), který je vybavena regulačním prvkem, který zajisti regulovaný odtok do místního recipientu.

SO 06
Přípojka a rozvody NN

Celková délka přípojky elektrické energie je 17 metrů.

SO 05
Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojky řeší napojeni budoucích nemovitosti a areálu navržené čistírny odpadních vod na stávající obecni vodovod. Na vodovodní přípojce je navržena vodoměrná šachta. Vodovodní přípojky jsou navrženy z potrubí o 32×3 mm — DN25 — HDPE SDR 11 PE 100. Armatury na potrubí budou provedeny převážně z litiny a mosazi. Kanalizační (dešťové) přípojky se napojí do nově navržené splaškové kanalizační stoky (SO 03). Přípojky jsou navrženy z hladkých PVC trubek DN 150 SN 12 pro gravitační napojeni nebo z HDPÉ o40x3,7 mm pro tlakové napojeni. Délka vodovodních přípojek Dn32 147m, 17 ks. Délka kanalizačních přípojek Dn160 180m, 17 ks.

SO 07
Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení

Pro zajištění obslužnosti objektu čistírny odpadních vod je navržena zpevněna plocha pro obsluhu ČOV. Plocha je navržena s krytem z betonové dlažby (53 m2) s potřebnými podkladními vrstvami. Tato plocha bude ohraničena betonovými parkovými obrubníky. Spádování zpevněných ploch je řešeno na přilehlou travnatou plochu, kde dojde ke vsakování srážkových vod. Terénní Úpravy spočívají ve vytvoření násypu v areálu čistírny odpadních vod. Ty zvednou celý prostor nad úroveň hladiny stoleté vody (hladina při Q100 = 281 ‚50 m. n. m.). Plocha areálu čistírny odpadních vod bude kromě zpevněných ploch upravena rozprostřením a urovnáním ornice a osetím travní směsi. Provoz vozidel v  zavřeném areálu ČOV bude probíhat po nové komunikaci s dlážděným povrchem. Z důvodu minimalizace zabraného území pro výstavbu čistírny odpadních vod není na této komunikaci obratiště, ale automobily budou vždy jednu cestu couvat. Délka plochy je 11,95 metru, šířka 3,5 metru. Celková velikost plochy je 42 m2. Pro usnadnění pohybu obsluhy čistírny odpadních vod je mezi dlážděnou komunikaci a jednotlivými objekty (ČOV, čerpací stanice) navržena dlážděna plocha s nepravidelným půdorysem a celkovou velikosti 8 m2. Součástí S0 05 bude i oplocení. Oplocení je navrženo z poplastovaného pletiva výšky 1,8 metru.Sloupky plotu budou z poplastovaných profilů. Plot bude doplněn dvěma řadami ostnatého drátu. Brána šířky 3,6 metru umožni vjezd a vstup do prostoru ČOV. Oploceni je navrženo v celkové délce cca 50 m. Plocha pojezdové zámkové dlažby 56m2.

SO 05
Obytná zóna — řeší jiné stavební povolení

Komunikace obytné zóny bude napojena pomocí úrovňové křižovatky na místní komunikaci 3. třídy ve stykové délce 18,6 m, a to dle 11 odst. (1) vyhlášky 104/1997 Sb., dle 10 vyhlášky 13/1997 Sb., dle ČSN 73 6110:2006 — kapitola 12 Křižovatky, křížení a sjezdy a dle ČSN 6102:2012 ed.2. Pro návrh vnitřního okraje nároží byl zvolen oblouk prosty kružnicový, který je dostačující u méně významných silnic, obslužných místních komunikaci a účelových komunikaci s nízkou intenzitou dopravy. Velikost poloměru kružnicového oblouku byl zvolen na 4m a na 9m směrem k centru obce, a to s ohledem na pojezd velkých nákladních automobilů během výstavby rodinných domů. Příční sklon sjezdu bude respektovat stávající místní komunikaci a postupně bude uzpůsoben příčnému sklonu obytné zóny. Podélný sklon sjezdu bude kopírovat stávající terén. Odvodnění sjezdu bude do uliční vpusti. Plocha asfaltové komunikace 2005 m2.

SO 09
Veřejné osvětlení

Nové veřejné osvětleni je navrženo se svítidly s LED sv. zdrojem UniStreet 23001m, 4000K, DN10f. Philips. Navrhovaná svítidla budou vybavena moduly zajišťujícími dodatečné úspory elektrické energie a provozních nákladů. Součástí svítidel tak bude autonomní stmívání v nočních hodinách, funkce udržování konstantního světelného toku po celou dobu životnosti svítidla. Počet osazených lamp s výložníky 10 ks. Délka vedení VO kabely 500m.